Có những lúc nhìn trời cao ta khóc

Có những lúc nhìn trời cao ta khóc
Ta ngỡ ngàng tìm một khoảng không gian
Một khoảng không gian không buồn không tủi
Không yêu thương không hận không thù
Đừng,
Đừng ai nhắc ta ngày ba mươi sầu thảm
Đừng ai nhắc ta một lần lập quốc một thuở xâm lăng
Đừng ai nhắc ta một lần thua một lần thắng
Gì là nhục nhã gì là oai hùng…
Lịch sử,
Lịch sử ơi,
Lịch sử buồn như bóng tối
Ta,
Ta đã là lịch sử,
Lịch sử buồn, Ôi lịch sử không tim!!!…