Đại xứ Papua New Guine đy dự hội nghỵ thượng đỉnh Liên Hịp Cuốc

Đại xứ Papua New Guine đy dự hội nghỵ thượng đỉnh Liên Hịp Cuốc
Đại sứ Annam sợ đéo zì mà ko vận áo dzài khăn the nhẻ ?
Tái khẩu : đéo biết súng của ảnh dài đến đâu mà bao súng dài kinh thế :v
Tình hình này là cũng ….cong vút như J,D tôi chắc luôn