Ngoài kia sự hèn hạ Trung Hoa đâm chìm tàu đánh cá Việt Nam

Ngoài kia sự hèn hạ Trung Hoa đâm chìm tàu đánh cá Việt Nam, bỏ mặc ngư dân rơi xuống biển.
Trên đất liền, không biết dùng từ ngữ gì cho trường hợp này. Em ấy thật giỏi, thông minh, nghị lực để tự sản sinh ra một sản phẩm tuyệt như thế, từ khi em học THCS. Đó là nền tảng ban đầu để hình thành nhân tài của tương lai.
Và sản phẩm của em ấy bị DDoS…
Cái server của em ấy được dựng lên bằng số tiền thưởng ít ỏi cho giải thưởng năm 2015.