Với 1 chiếc xe đi mượn

Với 1 chiếc xe đi mượn, nặng và thiết kế không tối ưu về khí động học. Tháng 2 đi Mỹ 5 tuần không tập, tháng 4 đi Artic 3 tuần về 1 tuần trước, hôm nay đi thi luôn. Lần ironman đầu tiên của Giang với thành tích 6h 11 phút cũng là quá vui rồi. Được giải thân thiện gặp ai cũng hớn hở. 1.9 km bơi. 90km đạp xe và 21km chạy